skip to Main Content
A

Alnor

Dostawca systemów wspierających instalacje opartych na szynach montażowych.

Produkty Alnor są dostępne w bazie danych aplikacji Strut3D.

ASHRAE

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewania, Chłodnictwa i Klimatyzacji www.ashrae.org

C

Cynkowanie ogniowe

Proces nakładania warstwy cynku która jest wytrzymała mechanicznie oraz chroni stal przed korozją. W tym procesie stal jest zanurzana na pewien czas w cynku.

E

Eurokody

Zestaw Norm Europejskich określających zasady projektowania i wykonywania konstrukcji a także sposoby weryfikacji wyrobów budowlanych.

F

Fixperience Install-Fix

Oprogramowanie do analizy statycznej produktów Fisher.

H

HVAC System

System dystrybucji powietrza, która służy do chłodzenia lub ogrzewania budynku.

HVAC

Technologia ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Ma ona na celu zapewnienie komfortu cieplnego I akceptowalnej jakości powietrza w pomieszczeniach.

K

Kanał

Kanały są używane w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji w celu dostarczenia oraz odprowadzenia powietrza o odpowiednich właściwościach.

Konsola ścienna

Wspornik używany do przenoszenia ciężkich obciążeń.

M

Mefa StatiCAL

Oprogramowanie przeprowadzające analizę rozwiązań dostarczanych przez Mefa.

MEP

MEP skrót od Mechanical Electrical Plumbing. Odności się do inżynierów i projektantów instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, elektrycznych i mechanicznych.

Moment

Wielkość fizyczna wywołująca efekt obracania z powodu przesunięcia linii działania siły względem ciała, na które siła działa. W odniesieniu do konstrukcji służy do oceny problemów związanych z ugięciem belek lub wywróceniem konstrukcji, takich jak ściany oporowe lub tamy. Moment oblicza się mnożąc siłę przez długość ramienia (odległość mierzona od ciała do siły mierzona prostopadle do linii działania siły). Stąd jednostka Nm.

N

Naprężanie

Wielkość określająca intensywność oddziaływania przez siły na ciało. Definiowana jako ilość siły przyłożona na jednostkę powierzchni.

O

Obejma

Tym zacisku, który służy do mocowania rur instalacji do szyn montażowych przy pomocy prętów gwintowanych.

Obejma do rur

Przykręcany łącznik, który zaciska się wokół rury, aby połączyć rurę do pozostałej części wieszaka.

Obciążenie zadane

Obciążenie konstrukcji wywoływane przez np. ludzi, meble lub pojazdy. Innym typem obciążeń zadanych może być śnieg lub wiatr oddziaływający na dach konstrukcji.

Obciążenie zmienne

Obciążenie, którego wielkość zmienia się w czasie, np. obciążenie wiatrem.

P

Podpor ślizgowa

Rodzaj podpory który podpiera element od spodu jedynie przy pomocy tarcia, umożliwia swobodne przesuwania się w poziomie.

Pręt

Generalne określenie osoby zaangażowanej w proces projektowy z wielu dziedzin takich jak: elektryka, mechanika, budownictwo, architektura.

Projektant

Generalne określenie osoby zaangażowanej w proces projektowy z wielu dziedzin takich jak: elektryka, mechanika, budownictwo, architektura.

Projektant konstrukcji

Inżynier, który projektuje, analizuje, planuje i bada element i układy konstrukcji w celu osiągnięcia celów projektowych z zachowaniem bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.

Przęsło

Odległość pomiędzy podporami dla belek lub kratownic. Jest ona większa od rzeczywistej odległości między elementami konstrukcyjnymi, ale mniejsza od rzeczywistej długości belki lub kratownicy. Jeżeli wymiar przęsła jest podany jako obliczeniowy to nie należy tego brać jako rzeczywista długość belki lub kratownicy.

S

Samouczki

Lista artykułów wyjaśniająca funkcjonalności aplikacji Strut3D.

SGN

Stan Graniczny Nośności – warunek, w którym sprawdzamy wartości sił wewnętrznych wywołanych najbardziej niekorzystną sytuacja obliczeniową (wartości obciążeń są przemnażane przez współczynniki bezpieczeństwa) w której wartości sił powinny być mniejsze od zakładanej nośności konstrukcji.

SGU

Stan Graniczny Użytkowlaności – warunek, w którym sprawdzamy czy ugięcia, przemieszczenia, lub odkształcenia wywołana najbardziej niekorzystnym przypadkiem obciążeń charakterystycznych (wartości obciążeń z reguły nie są zwiększane przez współczynniki bezpieczeństwa) są mniejsze od dopuszczalnych.

Siła

Wielkość zasadnicza dla nauk technicznych. Powoduje zmianę prędkości, kierunku i kształtu. Konstrukcje budowlane muszę przeciwstawiać się działaniu sił różnego pochodzenia. W odniesieniu do konstrukcji jako zmianę kształtu często bierzemy ugięcia poszczególnych jej elementów. Miarą odporność na odkształcenia konstrukcji jest jej sztywność.

Słownik

Lista częstych pojęć stosowanych w opisie aplikacji Strut3D.

Stabilność

Stan, w którym konstrukcja jest w stanie wytrzymać przyłożone obciążenie przez długi czas jednocześnie nie doznaje ona odkształceń które są nieodwracalne w przypadku odjęcia obciążania.

Systemy instalacyjne

Modułowe systemy szynowe do montażu instalacji w określonym położeniu.

Systemy instalacyjne i wieszaki

Elementy, które przenoszą obciążanie od rur, korytek kablowych, kanałów instalacyjnych, elementów konstrukcyjnych na konstrukcje lub urządzania to których są zamocowane. Zawierają wieszaki, klamry, ściągi, rozpórki, kotwy, siodła, rolki, wsporniki i podpory ślizgowe. Elementy konstrukcyjne to element które są spawane, przykręcane lub mocowane do rur: zaciski, ograniczniki, łapy, obejmy i szekle.

Szyna montażowa

Stalowy element konstrukcyjny o przekroju ceowym.

U

Unistrut

Dostawca systemów instalacyjnych, którego produkty są zintegrowane w aplikacji Strut3D.

W

Weryfikacja projektu

Ocena projektu w celu ustalenia, czy jest on zgodny z opisem założeń oraz czy może zapewnić bezpieczne rozwiązania inżynierskie.

Wieszak

Typ podpory dla rury składający się z zacisku oraz pręta. W tym przypadku rura jest podwieszona do konstrukcji. Wieszki są dostępne z oraz bez izolacji.

Wieszak do rur

Element, który mocuje się do konstrukcji i przenosi na nią obciążania od rur do niego przymocowanych.

Współczynnik bezpieczeństwa

Liczba, której używa się w celu zapewniania bezpieczeństwa konstrukcji. Zmniejsza ona odpowiednio wytrzymałość konstrukcji lub zwiększa obciążania. Ma to na celu uwzględnienie zmian w wytrzymałości materiału lub niepewności przy określaniu obciążenia projektowego.

Back To Top